Poistenie environmentálnych škôd

Poistenie enviromentálnych škôd

Dňa 1. júla 2012 nadobúdol účinnosť § 13 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, podľa ktorého je prevádzkovateľ pracovných činností vymenovaných v tomto zákone povinný zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu po celý čas prevádzkovania činnosti. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať vlastnú analýzu rizika, za vykonanie ktorej nesie zodpovednosť. V prípade pochybností môže požiadať príslušný orgán o konzultáciu.                                                                                                                     

Ďalšou povinnosťou prevádzkovateľa je tiež zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, či už sa jedná o škody náhle alebo spôsobené postupným dlhodobým znečisťovaním. Toto riziko je možné preniesť na poisťovňu prostredníctvom poistenia environmentálnych škôd. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti.

Predpokladom získania adekvátneho poistného krytia podľa tohto zákona je včasná komunikácia s poisťovňou. Poisťovne v tomto prípade riešia požiadavky svojich klientov individuálne, keďže ide o špecifické riziká a veľmi špecifické poistenie. Kontaktujte nás a my zaistíme hodnotenie rizík prevádzkových činností vašej firmy alebo podniku a na základe zistenej miery potenciálneho rizika vám pripravíme ponuky kvalitného finančného zaistenia.